De hel

Datgene wat er in de hel ligt te wachten op haar bewoners.

Een omschrijving van de hel; voor wie is het bestemd en wat zal daarin te vinden zijn voor haar bewoners?

Als we teruggaan naar de geschiedenis van de mens dan zien we dat Allah niet slechts één profeet heeft gezonden, maar naar ieder volk een profeet die waarschuwt tegen een eeuwige kwelling. Het gaat hier om de hel; waarover de profeet zegt; “De hel is omringd door verleidingen en het paradijs is omringd met moeilijkheden”. (Bukhari en Muslim).

In de Koran wordt de hel vele malen aangehaald, maar waarom eigenlijk? De geschiedenis leert ons dat profeten met zichtbare wonderen naar hun volk werden gezonden. Dat zij de mensen versteld lieten staan middels deze wonderen maar de profeten ondanks dat vaak weinig volgelingen hadden. En voor hen die de boodschap wel aanvaarden; niet iedereen van hen was oprecht in zijn religie. Over deze mensen zegt Allah dat zij zullen behoren tot in de laagste graad en diepste van de hel.

Voorwaar, de hypocrieten zullen in de laagste verdieping van de Hel zijn.

Koran, hoofdstuk 4:145

Allah heeft de hel geschapen, bestaande uit zeven gradatie, waarover Allah zegt:

Ieder van hen zal graden (darajat) ontvangen naar gelang zijn daden.

Koran, hoofdstuk 6:132

Het is vanwege deze reden dat Allah meerdere boodschapper naar de aarde heeft gezonden met als opdracht:

En waarschuw hen voor de Dag van Spijt, wanneer de zaak bepaald is; zij zijn onachtzaam en zij geloven niet.

Koran, hoofdstuk 19:39

Dit zijn de woorden die komen van boven de zeven hemelen, van onze Heer. Dit is zowel een belofte als een waarschuwing die niet te licht opgevat mag worden. Voor de mensen die Allah niet (willen) erkennen en onverantwoord, hoogmoedig en neerbuigend door het leven gaan, zegt Allah:

En vreest de Hel die voor de ongelovigen is gereedgemaakt.

Koran, hoofdstuk 3:131

De ongelovigen zijn zij die de juiste informatie over de islam hebben verkregen en deze vervolgens bewust negeren en zich hoogmoedig opstellen tegenover hun Schepper. Voor hen is het vuur van de hel een belofte. Wat betreft een persoon die de boodschap niet heeft begrepen of waarvan de boodschap niet tot hem is gekomen; zo iemand behoort niet tot de ongelovigen. De basis is namelijk dat Allah het meest rechtvaardig is, Zijn dienaren waarschuwt en hen via Zijn boodschappers afhoudt van de hel.

Hij is de Vergevensgezinde, de Liefdevolle. Bezitter van de Troon, de Meest Vrijgevige.

Koran, hoofdstuk 85:14-15

Maar ondanks de grote liefde van Allah voor de mens en de moeite van profeten, goedhartige mensen en vele waarschuwingen blijft de realiteit anders. De profeet Mohammed zei: “Mijn situatie nabij mijn gemeenschap is vergelijkbaar met die van een man nabij een vuur waarin de vliegen en de vlinders zich werpen: “Ik tracht jullie te redden! Maar jullie blijven hardnekkig voortdoen om jullie zelf erin te werpen.”(Bukhari en Muslim).

Deze overlevering geeft weer hoe de profeet zijn uiterste best deed om de mensheid te redden van het hellevuur. Hij zat in tranen, bleef dagen wakker en nodigde de mensen uit voordat de dood hen (in deze situatie) zou treffen. Het is een feit dat “Iedere ziel de dood zal ondergaan maar er slechts weinigen zijn die zich daar druk over maken. Het deed de profeet pijn in het hart om de mensen onachtzaam te zien leven, zonder na te denken over de dood.

Voordat de mensen overtroffen zouden worden door spijt en onmacht bleef de profeet de mensen oproepen en berichten over de duisternissen en kwellingen van de hel. Zowel de omvang als de inhoud is in details beschreven, met als doel de mensen scherp te houden en aan het denken te zetten over de gevolgen van hun wandaden. De hel heeft een enorm grote omvang, zo groot dat Allah zegt:

Zij hebben God niet naar waarde geschat: Hij zal de hele aarde grijpen op de dag der opstanding en de hemelen zullen in Zijn rechterhand opgerold worden.

Koran, hoofdstuk 39:67

Op deze dag toont Allah ons zijn Almacht en omvang van de hel door zowel de zon en de maan op te rollen en in de hel te gooien. Tot de mensen zal worden gezegd ”Waren jullie boodschappers niet tot jullie gekomen met de duidelijke bewijzen? (Koran, hoofdstuk 40:50)” Waarop het antwoord van de mensen angstig en bevestigend zal zijn. “Welzeker, er is waarlijk een waarschuwer tot ons gekomen, maar toen loochenden wij. “En wij zeiden: ‘Allah heeft niets neergezonden, jullie verkeren slechts in grote dwaling." (Koran, hoofdstuk 67:9)”.

Op deze dag zal geen enkele misdadiger, tiran of bedrieger kunnen schuilen achter zijn daden. Alle daden zullen aan de persoon worden blootgesteld van A tot Z. De bewoners van de hel zullen in groepen worden verzameld en afgevoerd worden naar de hel. Het vuur zal hen omringen van alle kanten. “De hitte van het vuur in de hel is negenenzestig keer intenser dan het vuur op aarde (Bukhari)”.

Het vuur zal zo intens zijn dat het niets overlaat. “Het schroeit door het huid en de botten en het laat niets onaangetast (Ibn Rajab, at-Takhweef min an-Naar, p.146).” In het diepste van de hel bevindt zich een boom genaamd ‘Zaqqum’. Haar vruchten zijn zo lelijk als koppen van demonen, zo afschuwelijk en onverdraaglijk. De bewoners van de hel zullen zo'n honger krijgen dat ze geen andere keus hebben dan te eten van de boom. Wanneer de buiken helemaal gevuld zijn, zal het voedsel beginnen te borrelen in de buiken net als kokend water. Het zal ontzettend veel leed met zich meebrengen dat zij dorstig op zoek gaan naar water en enkel extreem heet water vinden (al-Hameem) en zullen drinken. Zij zullen ervan drinken als dorstige kamelen, waarna hun ingewanden verscheurd worden.

Aan de kwelling van de hel komt geen einde, elke keer wanneer het vuur het huid, tot aan de botten en het hart heeft verschroeid, krijgen zij een nieuwe huid, waardoor het proces weer helemaal opnieuw begint. In de hel zullen de bewoners opzoek gaan naar water, koelte en schaduw, maar de realiteit is dat er geen ontsnapping aan is. Haar lucht is zeer heet en droog (al-sumoom), haar water is als kokend water (al-hameem) en haar schaduw wat normaal koel en aangenaam is een (donkere) wolk van de hel (al yahmoom). De toestand van de bewoners in de hel zal zo erg zijn, dat ze zullen smeken om slechts één dag verlost te zijn van de bestraffing:

En degenen die in de Hel zijn, zullen tot de wakers (Engelen) van de Hel zeggen: “Roept jullie Heer aan, opdat Hij voor ons de bestraffing één dag verlicht"

Koran, hoofdstuk 40:49

Maar het antwoord is:

De bestraffing zal voor hen niet verlicht worden en zij zullen niet geholpen worden.

Koran, hoofdstuk 2:86

Het is vanwege deze eeuwige kwelling dat Allah ons waarschuwt, vele profeten heeft gestuurd en de gelovige dienaren de taak heeft gegeven deze boodschap uit liefde te delen met zijn familie en buren. Allah zegt in de Koran:

O jullie die geloven, bescherm jullie zelf en jullie familie tegen een Vuur waarvan de brandstof uit mensen en stenen bestaat.

Koran, hoofdstuk 66:6

De kwelling en bestraffing van de hel is niet in woorden te omschrijven, wetende dat het eeuwig zal zijn. Voor de mensen die opzoek gaan naar hun Heer, zij zullen Zijn Barmhartigheid vinden en een gelukkig leven leiden. Allah heeft de mens geschapen om Hem te dienen. En het zijn deze mensen waarvoor Hij een eeuwige beloning heeft klaargemaakt in het Paradijs. Allah wenst het goede voor Zijn dienaren, vandaar de vele waarschuwingen en uitnodigingen naar de aanbidding van Hem.

Waarom zal Allah jullie bestraffen, indien jullie dankbaar zijn en geloven? En Allah is Waarderend, Alwetend.

Koran, hoofdstuk 4:147